Menu
0
La cistella està buida. Torna a la Botiga

Troba els productes de la nostra botiga

CONDICIONS D’US  

Responsable del tractament de les seves dades personals  

 • Identitat del Responsable: IRENE FERRER I CARITX  
 • Nom comercial: CAN CARITX  
 • NIF: 33.957.616-W  
 • Direcció: Carrer Puig Agut, 36, 08570- Torelló  
 • Mòbil: 677535899  
 • Correu electrònic: hola@cancaritx.cat
 • Pàgina web: https://www.cancaritx.cat
 • Activitat: Compravenda de productes de proximitat.  

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679), les dades  personals que ens faciliti a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades d’ “usuaris de  la web “.  

Acceptació de l’usuari  

Aquest document (en endavant anomenat “Condicions d’ús”) té per objectiu regular l’ús de l’espai web  que IRENE FERRER I CARITX (en endavant, “CAN CARITX”) posa a disposició del públic en l’adreça  https://www.cancaritx.cat .  

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents  elements que contenguin son propietat titular d’IRENE FERRER I CARITX, a qui correspon l’exercici  exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució,  comunicació pública, manteniment i transformació.  

La utilització de l’espai web per un tercer l’atribueix la condició d’usuari i suposa la completa acceptació  d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’estableixen aquest document.  

Ús correcte de l’espai web  

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta  Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no  utilitzar l’espai web o els serveis que se presten a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris  al contingut d’aquest document i de la Política de Privacitat, que lesionin els interessos o drets de  tercers, o que de qualsevol forma es pugui danyar, inutilitzar-lo deteriorar el propi espai web o els seus  serveis o impedir un ús satisfactori de l’espai web a uns altres usuaris.  

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra  forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin el present  espai web.  

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mediant el consum massiu  dels recursos informàtics a través dels quals CAN CARITX presta el servei, així com a no realitzar  accions que danyin, interrompin o generin errors en els esmentats sistemes.  

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls  de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o puguin  causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de CAN CARITX o de tercers o, en el seu  cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.  

L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de  so i/o imatge, fotografies, programes i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del  present espai web o dels serveis que ofereix. 

No es permet, excepte en els supòsits en els quals CAN CARITX ho autoritzi expressament, establir  enllaços des de portals o webs de tercers, a pàgines web d’ CAN CARITX, diferents de la pàgina  principal del seu portal, accessible en l’adreça URL https://www.cancaritx.cat ; tampoc no es permet  presentar les pàgines web de CAN CARITX o la informació que contenen sota marcs, signes distintius,  marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.  

Propietat intel·lectual i industrial  

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els  dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els  logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius son propietat de CAN CARITX o  de tercers que l’han autoritzat per el seu ús.  

Tots els drets estan reservats.  

Règim de responsabilitat  

 • Responsabilitat de CAN CARITX per la utilització del web  

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en que es pugui incórrer i dels perjudicis que pugui  causar o causar-se per la utilització del present espai web. Per la seva part CAN CARITX queda  exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.  

L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada  per terceres persones contra CAN CARITX, basada en la utilització de l’espai web per l’usuari. Si es el  cas, l’usuari assumirà tots les despeses, costos i les indemnitzacions que es reclamin a CAN CARITX  amb motiu de reclamacions o de accions legals que li siguin atribuïdes.  

 • Responsabilitat de CAN CARITX pel funcionament del web  

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni adequadament. En principi, pot garantir-se el  funcionament correcte diari. No obstant això, no es pot descartar la possibilitat que puguin donar-se  circumstàncies, com poden ser els errors de programació, que es produeixin interrupcions al servei,  per dur a terme tasques de manteniment, o que succeeixin fets fora del seu control, com poden ser les  causes de força major, catàstrofes naturals, accions de hackers o crackers, o circumstàncies semblants  que impossibilitin l’accés a la pàgina web.  

 • Responsabilitat de CAN CARITX per enllaços des del web  

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers. Atès que CAN CARITX no pot  controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, al seu lloc web, aquest no assumeix cap tipus  de responsabilitat respecte als esmentats continguts. En tot cas, es procedirà a la retirada immediata  de qualsevol enllaç que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre  públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a l’esmentat lloc web, informant a les autoritats  competents del contingut en qüestió.  

Protecció de Dades i compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del  Comerç Electrònic  

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679) i de la Llei 3/2018,  de 5 de desembre, de Protecció de dades i garantia dels drets digitals, CAN CARITX informa als usuaris  que les dades personals que proporcionen en emplenar els formularis o requeriments de contacte,  seran tractades per CAN CARITX amb la finalitat de poder prestar e informar sobre els serveis o sobre  els productes que CAN CARITX ofereix, així com per donar resposta a les seves sol·licituds i/o  consultes, així com donar curs a les seves compres de productes. El fet d’emplenar un formulari en  aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica  son seves, exactes, actualitzades i certes.  

Versió: novembre 2020