Menu
0
La cistella està buida. Torna a la Botiga

Troba els productes de la nostra botiga

POLÍTICA DE PRIVACITAT  

Responsable del tractament de les seves dades personals  

  • Identitat del Responsable: IRENE FERRER I CARITX  
  • Nom comercial: CAN CARITX  
  • NIF: 33.957.616-W  
  • Direcció: Carrer Puig Agut, 36, 08570- Torelló  
  • Correu electrònic: hola@cancaritx.cat
  • Activitat: Compravenda de productes de proximitat.  

Pàgina web: https://www.cancaritx.cat  

M 677535899  

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679), les dades  personals que ens faciliti a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades d’ “usuaris de  la web “.  

Finalitats del tractament de dades  

Tractem les dades personals dels nostres contactes, usuaris, clients i proveïdors amb la finalitat de  gestionar la relació comercial amb la nostra organització i, en especial, la compravenda i lliurament  dels productes alimentaris de proximitat i la tramesa de comunicacions informatives i comercials (també  per via electrònica).  

Conservació de dades  

Les dades personals es conservaran durant el termini de 5 anys de conformitat amb la normativa fiscal  vigent.  

En qualsevol cas, CAN CARITX conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per  a la prestació de serveis contractada, a menys que se’ns en sol·liciti la supressió. Tanmateix, les  conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que  en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades i la finalitat de la seva obtenció.  

Legitimació per al tractament de dades  

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés de l’usuari, atorgat en  els formularis que pot emplenar i en les comandes realitzades a la botiga on line.  

Igualment pel fet de ser client, ens podem adreçar a vostè en base a l’interès legítim per fer-li conèixer  nous serveis o productes que puguin ser del seu interès.  

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de  privacitat.  

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li  sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució de la  compravenda.  

Destinataris  

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a CAN CARITX en l’àmbit de  la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, o per  l’entrega dels productes adquirits mitjançant empreses de lliurament, així com a aquelles  Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.  

CAN CARITX no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les  dades mitjançant accessos fraudulents a les mateixes per part de tercers, i no pot assumir cap  responsabilitat per aquests atacs. 

Drets de l’interessat  

Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament  de les seves dades en qualsevol moment.  

L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat de exercitar el seus drets d’accés, rectificació,  oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat u oposició al tractament de les seves dades mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a hola@cancaritx.cat o d’un correu postal a Carrer Puig  Agut, 36, 08570- Torelló, acompanyat d’un document que acrediti la seva identitat.  

Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’1 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació  i del Comerç Electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de  comunicacions comercials. També pot adreçar-te a l’AEPD (www.agpd.es ) si ha vist vulnerats els seus  drets i llibertats.  

Tipologia de dades  

Es tracten les dades bàsiques d’identificació (nom, cognoms, NIF), de contacte (adreça postal i  electrònica, telèfon) i bancàries (numero de targeta de crèdit). No es tracten categories de dades  especialment protegides.  

No s’elimina informació, a menys que sigui sol·licitada la supressió per part de l’usuari i, sempre i quan,  aquesta supressió s’escaigui. La informació sempre està disponible, malgrat que pot estar bloquejada  per a lliuraments informatius, de màrqueting i/o comercials, si s’han exercitat els drets de supressió,  limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.  

Política de Seguretat de la informació i accés  

L’accés a la base de dades de clients i usuaris està protegit mitjançant usuari i contrasenya.  Política de resposta davant incidents de seguretat  

CAN CARITX ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes  mesures s’apliquen a les dades que podrien estar afectades per potencial violacions de seguretat. No  hi ha accés a dades de clients/usuaris per persones que no estiguin autoritzades. En cas que CAN  CARITX identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi als seus usuaris, es  notificarà a l’autoritat competent dintre les 72h i als usuaris, si fos el cas, a la major brevetat possible  al respecte.  

Canvis en la Política de Privacitat  

CAN CARITX es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o  jurisprudencials. En aquests supòsits, CAN CARITX anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts  amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.  

Correus comercials 

D’acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la informació i de comerç electrònic, CAN CARITX no  realitza pràctiques de Spam, de manera que no enviarà correus comercials per via electrònica que no  hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en el formular de contacte  que hi ha a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per a rebre informació  comercial. CAN CARITX es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense  identificar-les degudament.  

Legislació aplicable i competència judicial  

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució de aquesta Política de Privacitat  s’interpretarà segons la legislació espanyola. CAN CARITX i l’usuari, amb renuncia a qualsevol altra  jurisdicció que els hi pugui correspondre, se sotmeten a la dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de  Barcelona.  

Versió: novembre 2020